Privacy Statement

Infowebs verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Infowebs wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.
Bekijken en/of download hier de gegevensverwerkingsovereenkomst.

Wanneer verzamelt Infowebs (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten (domeinnaamregistratie en hostingpakketten) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Infowebs?

Infowebs verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Als je gebruik maakt van e-mail om ons een vraag te stellen hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de berichten bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Infowebs, kan Infowebs aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart Infowebs verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Infowebs verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft Infowebs gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Infowebs slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Infowebs maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites optimaal te laten functioneren en onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Infowebs maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Alle derde leveranciers zijn gevestigd in Nederland doch enkele van onze leveranciers maken gebruik van leveranciers die gevestigd zijn in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Infowebs de rol als tussenpersoon maar is in deze niet de (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal Infowebs je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

Infowebs verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Infowebs het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Infowebs onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Infowebs gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Infowebs vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

Heb je het idee dat Infowebs niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

Infowebs heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Infowebs maak bij het monitoren gebruik van derden in.

Eindverantwoording

De domeineigenaar van de websites die Infowebs bouwt en beheert blijft de eindverantwoordelijke voor het naleven van de AVG wetgeving van zijn eigen website / webmail en verzamelde persoonlijke gegevens.
Hij / Zij zal zijn/haar klanten en website bezoekers zelf van de benodigde informatie moeten voorzien en er zelf zorg voor dragen dat de AVG wet wordt nageleefd.
Infowebs speelt hierin slechts een adviserende en eventueel uitvoerende rol, in opdracht van de domeinnaameigenaar.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@Infowebs.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Infowebs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.